Kjøpsvilkår

Vilkår for kursprogrammer fra Christine Lystrup/ Bergen utetrening.

Vi ønsker å gjøre det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp av våre produkter. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

 

Betaling

Betaling skjer via Conta faktura. Du får tilsendt faktura etter påmelding.  

Dersom en betaling ikke går gjennom etter avtale vil vi ta kontakt med den det gjelder for å løse dette. Om dette ikke blir fulgt opp etter avtale så vil saken sendes videre til inkasso via Kravia. 

Levering

Kursene har en fast oppstartsdato som bli oppgitt før bestilling både på salgssiden, i markedsføring og på epost. Kunden har deretter tilgang til kurset med 8 treninger over 8 uker. Det er ikke mulig å ta igjen utelatte timer etter disse 8 ukene, men du kan kombinere alle gruppene som du ønsker ila perioden, så frem det blir totalt 8 treninger totalt.  [email protected]

Partene

Selger er Christine Lystrup [email protected], Org nr 913085175 .

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Opphavsrett Christine Lystrup. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler og på fysisk trening.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Produktet er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i  kurssportalen.

Hvis du ønsker å ta programmet sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Dersom flere i samme husstand ønsker å trene sammen gis der rabatt. Ta kontakt. 

Medisinsk ansvarsfraskrivning

Kursleder er ikke lege/helsepersonell og er ikke ansvarlig for din helse under kurset/ treningene. Kontakt egen lege eller annet relevant helsepersonell dersom du er usikker på om din helse tillater at du deltar/ trener og dersom evt skade oppstår under eller etter trening.  

Dersom du er i mammaperm/ har født og har komplikasjoner etter graviditet og fødsel er det ditt ansvar å ta hensyn til egen kropp og ta kontakt med lege dersom du har skader og komplikasjoner. 

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon om ditt liv og din helse. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til medlemmene og Christine Lystrup.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Christine Lystrup garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier for resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse
Christine Lystrup forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Medlemskapet gjelder for én deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Christine Lystrup kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre deltagere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur/konfliktsløsning 
Er Christine Lystrup forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Christine Lystrup fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Kontaktpersoner for Christine Lystrup/ Bergen utetrening er som følger: Christine Lystrup
E-post: [email protected]  

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.